شیر انبساط (اکسپنشن ولو)

شیر انبساط در انواع سیستم های تبرید قابل استفاده می باشد و محل قرارگیری آن قبل از اواپراتور می باشد. وظیفه شیر انبساط کاهش فشار ناگهانی مبرد و تنظیم میزان مبرد ورودی به اواپراتور برای تبخیر می باشد. این قطعه مدل های مختلفی دارد که برای سیستم های مختلف استفاده می شود.

ویزگی فنی شیر انبساط TEN2